Miljö

Bollebo arbetar sedan många år tillbaka aktivt för en hållbar miljö. Sedan 2001 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001. Bollebo ingår tillsammans med fyra andra kommunala bostadsbolag i miljönätverket Sjuhärad. Besök gärna vår gemensamma hemsida för att ta del av vårt arbete.

www.7miljo.se

 

Aktuell miljöinformation

Sedan hösten 2018 är Bollebo medlem i Allmännyttans klimatinitiativ. Syftet med projektet är att Sveriges allmännyttiga bostadsbolag tillsammans ska verka för minskade utsläpp av växthusgaser. Målet är att medlemmarna ska vara fossilfria år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Hittills har 156 av Sveriges allmännyttiga bostadsbolag anslutit sig.

 

Läs gärna mer om projektet här.

 

 

 

Så här lyder Bollebos miljö- och kvalitetspolicy:

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som strävar efter det goda boendet. Vi skall bedriva vår verksamhet så att vi ser till att miljöhänsyn tas och god kvalitet upprätthålls i alla led, från projektering och produktion till förvaltning och rivning.

Vi skall i all vår verksamhet bedriva ett ständigt förbättringsarbete, samt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark.

Vi skall hushålla med resurser och använda bästa möjliga teknik där så är ekonomiskt försvarbart så att naturtillgångar nyttjas effektivt, samt i första hand välja material som inte skadar människor, djur eller natur.

Vi skall i all verksamhet följa gällande lagstiftning och övriga relevanta krav som vi berörs av.

Vi skall kontinuerligt öka våra medarbetares, leverantörers och kunders miljö- och kvalitetsmedvetenhet, inspirera till ett personligt engagemang och därigenom gemensamt skapa förutsättningar för en miljöanpassad förvaltning med god kvalitet.