Miljö

Bollebo arbetar sedan många år tillbaka aktivt för en hållbar miljö. Sedan 2001 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001. Bollebo ingår tillsammans med fyra andra kommunala bostadsbolag i miljönätverket Sjuhärad. Besök gärna vår gemensamma hemsida för att ta del av vårt arbete.

 www.7miljo.se

 

Så här lyder vår miljö- och kvalitetspolicy:

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som strävar efter det goda boendet. Vi skall bedriva vår verksamhet så att vi ser till att miljöhänsyn tas och god kvalitet upprätthålls i alla led, från projektering och produktion till förvaltning och rivning.

Vi skall i all vår verksamhet bedriva ett ständigt förbättringsarbete, samt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark.

Vi skall hushålla med resurser och använda bästa möjliga teknik där så är ekonomiskt försvarbart så att naturtillgångar nyttjas effektivt, samt i första hand välja material som inte skadar människor, djur eller natur.

Vi skall i all verksamhet följa gällande lagstiftning och övriga relevanta krav som vi berörs av.

Vi skall kontinuerligt öka våra medarbetares, leverantörers och kunders miljö- och kvalitetsmedvetenhet, inspirera till ett personligt engagemang och därigenom gemensamt skapa förutsättningar för en miljöanpassad förvaltning med god kvalitet.

 

Vår senaste miljöredovisning kan du läsa här.